با همسر بی‌مسئولیت خود چگونه رفتار کنیم؟

مشاوره‌ _ روانشناسی

با همسر بی‌مسئولیت خود چگونه رفتار کنیم؟

بی‌مسئولیتی از خصائص ناپسند شخصیتی است که گاهی در وجود تعدادی از افراد نهادینه می‌شود و متأسفانه در روابط صمیمانه و عاطفی، نظیر ارتباط با همسر، نیز خود را به شکلی پررنگ نشان می‌دهد.

    _ این دسته از افراد، عموماً خصلت بی‌مسئولیتی را از محیط خانواده و در ارتباط مستقیم با آموزش‌های پدر و مادر کسب کرده‌اند.
    _ و یا در برهه‌ای از زندگی خود از طریق ارتباط با افراد بی‌مسئولیت به این نتیجه رسیده‌اند که چنانچه در مقابل امور مختلف زندگی بی‌مسئولیت باشند، پاداش بهتری دریافت خواهند کرد و زندگی راحت‌تر با دغدغه کمتر را سپری خواهند کرد.

شبکه های اجتماعی