غیرت شوهرش کجا رفته؟!

فیدهای من

غیرت شوهرش کجا رفته؟!

خاطره‌ای از زندگی شهید ابراهیم امیرعباسی

کنار خیابان داشتم با ابراهیم صحبت می‌کردم.
یهو دیدم صورتش سرخ شد.
رد نگاهش را دنبال کردم؛ دیدم چشمش خورده به یه زن بد حجاب کنار کیوسک تلفن.
ابراهیم با ناراحتی رویش رو برگردوند.
با ناراحتی گفت:

شبکه های اجتماعی