جبهه‌گیری، ثمره منطقیِ سماجت!

تألیفات مدیر

جبهه‌گیری، ثمره منطقیِ سماجت!

گــدای ســــمج

شرح حدیث: «إنّ اللَّهَ یُبغیضَ السائیلَ المُلحِف»

همراه با تبیین رابطه منطقی سماجت با نفرت

مسعود رضانژاد فهادان

گوشه‌ای از مقاله:

در باب معاشرت، هر اقدامی که باعث اجبار طرف مقابل به رابطه خصوصی‌تر در دوستی شود مثل هدیه دادن‌های مکرّر، ابراز عشق و مواردی از این قبیل، اگر با حالت گدایی یا سماجت همراه باشد بسیار مذموم بوده و اثری جز وا زدگی به جای نخواهد گذاشت.