شرح غزل: بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

ادبیات فارسی

شرح غزل: بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

بـا مدعی مگوييد اسـرار عشـق و مستی

 بـا مدعي مگوييد اسـرار عشـق و مستي                   تا بي خـبر بميرد در درد خـودپرستي

بـا ضعف و ناتواني همچون نسيم خوشباش                  بيمـاري اندرين  ره خوشتر ز تندرستي

تا فـضل و عقـل بيني بي معرفـت نشيني                  يك نكته ات بگويم خود را مبين و رست

در آستـان جانـان  از آسمـان  مينديش                    كز اوج سـربلندي افتي بخـاك پستـي

عاشق شو ار نه روزي كـار جهـان سرآيد                    ناخوانده نقش مقصود از كارگـاه هستي

در مذهب طريقت  خـامي نشـان كفرست                   آري طريق دولت چالاكي است و چستي

در گـوشه سلامت  مستـور چون  توان بود                 تـا نرگس تو بـا مـا گويد رمـوز مستي

آنروز ديده بودم آن فتنـه ها كه برخاست                    كـز سركشي زمـاني بـا ما نمي‌نشستي

خار ار چه جان بكاهد گُل عذر آن بخواهد                   سهل است تلخي مي در جنب ذوق مستي

صوفي پيـاله پيما حـافظ  قـرابه  پرهيـز                    اي كوتـه آستينـان تـا كي دراز دستي

شبکه های اجتماعی