شرح حکمت 4: قوىّ و صبور باش

شرح دعا و حدیث

شرح حکمت 4: قوىّ و صبور باش

امام در چهارمین کلمه از کلمات قصارش به پنج وصف از اوصاف انسانى اشاره مى کند که یکى منفى و چهار وصف از آن مثبت است و آثار هر کدام را در جمله بسیار کوتاهى بر مى شمارد.

نخست مى فرماید: «عجز و ناتوانى آفت است»؛ (الْعَجْزُ آفَةٌ)

شبکه های اجتماعی