یک راهنما برای سیاتیک

پزشکی و سلامت

یک راهنما برای سیاتیک

آیا این درد سیاتیک است؟

سیاتیک چیست؟

همان درد کمری است که به دلیل اشکال در عصب سیاتیک ایجاد می‌شود.عصب سیاتیک عصب بزرگی است که از قسمت تحتانی کمر به سمت پاها می‌رود. وقتی به آن صدمه یا فشاری ایجاد می‌شود موجب درد در ناحیه تحتانی کمر شده که به لگن ،باسن و پاها انتشار می‌یابد. بالغ بر 95 درصد دردهای سیاتیک بدون جراحی باز بهبود می‌یابد.

آیا این درد سیاتیک است؟