نشانه‌های سکته قلبی

پزشکی و سلامت

نشانه‌های سکته قلبی

سکته قلبی سراغ چه کسانی میرود؟ نشانههای سکته قلبی

وقوع حملات قلبی است؛ اما این انتخابهای بد تنها عواملی نیستند که قلب شما را تهدید میکنند. اخیراً دانشمندان موفق به کشف علل شگفتآوری درراستای بروز حملات قلبی شدهاند، ازجمله عواملی که ممکن است ندانسته خود را درمعرض آنها قرار دهید. این علل خطرناک میتوانند چیزهایی را دربر بگیرند که شاید حتی به آنها فکر هم نکرده باشید؛ از زمانهای خاصی از شبانهروز گرفته تا برخی ظروف و پس بهتر است با خواندن این مطلب قلب خود را در برابر عوامل خطرناکی که ممکن است برایتان دردسرساز شوند، ایمن کنید