سندرم داون چیست

پزشکی و سلامت

سندرم داون چیست

افراد با سندرم دان نسبت به جنبه‌های اجتماعی محیط خویش بسیار حساسند. آنها عواطف و نیازهای همچون سایرین دارند و باید از فرصت‌های یکسانی بهره‌‌مند شوند.

شبکه های اجتماعی