بارداری نامشروع در سبک زندگی غربی

خانه و خانواده

 بارداری نامشروع در سبک زندگی غربی

فرزند نامشروع یا به زعم روشنفکرانه با کمی پوشش متظاهرانه "فرزند خانواده تک والدینی"، فرزندی است که یا والد او مشخص نیست و یا از طریق رابطه جنسی نامشروع (خلاف موازین شرعی) موجودیت یافته است.

سقوط هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم برابر شد با ظهور نسلی به نام "نسل فرزندان نامشروع". در حقیقت پایان جنگ جهانی از یک سو، باعث تصرف کشورهایی همچون: آلمان توسط سربازان بیگانه شد، کشورهایی که به واسطه لشکرکشی حاکمانشان میلیون‌ها نفر از مردان جوان خود را از دست دادند، تلفاتی که ترکیب جنسیتی این کشورها را به طوری جدی به سمت سنگینی کفه به سمت خانم‌ها بالا برد.

شبکه های اجتماعی