انبیاءِ زیاد‌ْخواه

تألیفات مدیر

انبیاءِ زیاد‌ْخواه

از آنجایی که یکی از معانی بَغِیّ، زن زناکار است می‌توان زنا و فحشاء را نیز در زمرهٔ گناهانی قرار داد که عقوبت آن سریع دامان مجرم را می‌گیرد. و لذا می‌توان استفاده کرد کسی که به فحشاء، گرفتار می‌شود علاوه بر آخرت، زندگی دنیایی خویش را نیز تباه ساخته  است.

بررسی (استمناء _ لواط _ زنا) با زبانی روان و عامیانه

مذهبی مسائل جنسی

بررسی (استمناء _ لواط _ زنا) با زبانی روان و عامیانه

چند اشتباه نوجوانان بخاطر ندونستن و نپرسیدن

 اشتباه اوّل: استمناء

- استمنا یکی از حالت­‌های جنب شدن در بیداریه. به معنی اینکه، فرد توسط مالش آلت تناسلی خود با دستش یا به هر حالت دیگه­‌ای شرایطی ایجاد کنه که مایع منی ازش خارج بشه. انجام این کار حرامه و از مواردیست که روزه رو هم باطل میکنه و از گناهانیه که انجامش گناه کبیره محسوب میشه و وعده­ عذاب الهی براش داده شده است.