ریشه ضرب المثل اشک تمساح ریختن

ادبیات فارسی

 ریشه ضرب المثل اشک تمساح ریختن

اشک تمساح

گریه دروغین را به اشک تمساح تعبیر کرده‌اند. خاصه گریه و اشکی که نه از باب دلسوزی بلکه از رهگذر ریا و تلدیس باشد، تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سوء نیت گریه کننده جامه عمل بپوشد.