روزه در همه ادیان

فروع دین

روزه در همه ادیان

روزه در ادیان دیگر

روزه در ادیان الهی:

بنا به نص قرآن کریم، روزه علاوه بر مسلمانان بر امت‏‌های پیش از آن‌ها نیز واجب بوده است،۱ البته بنا به نظر علماء تفسیر، علی رغم وجوب روزه در تمام ادیان پیش از اسلام، امّا صورت روزه‌داری با آنچه در میان ما مسلمانان با احکام خاص خود وجود دارد متفاوت بوده است.