کتاب قوای نامرئی (3)

تألیفات مدیر مشاوره‌ _ روانشناسی

کتاب قوای نامرئی (3)

پریسپری[1] و خواص آن

«کلنل دروشاو» رئیس سابق دانشکده پلی‌تکنیک[2] پاریس، طی تجربیات و امتحانات متعدد، خروج پریسپری و احساست را از بدن مدیوم[3]، ثابت کرده است دکتر «پاپوس» در کتاب اسلوب علوم پنهانی، وظیفه هر یک از عناصِر مُشَکِّلِهٔ[4] انسان را که سازنده وجود انسانند طی مثالی روشن ساخته است. در این مثال دکتر پاپوس، وجود انسان را به یک کالسکه با اسب و راننده تشبیه کرده است. او کالسکه را به جسم و اسبی که کالسکه را می‌کشد به قالب مثالی و راننده آن‌را به روح مثل زده و می‌گوید: موقعی‌که کاسکه‌چی و اسب هر دو وجود دارند کالسکه تحت اختیار راننده است و از شتاب و کج‌رَوی کالسکه جلوگیری می‌کند و به کمک افسار و دهانه می‌کوشد آن را به راه راست هدایت کند. این قسمت را به حالت بیداری انسان تشبیه کرده چون در این حالت روح و پریسپری هردو در جسم وجود دارند و اعمال جسمانی و دستگاه‌های بدن را تحت کنترل قرار می‌دهند.