12_ در نظر داشتن ظرفیِت متفاوت افراد در تمجید و توبیخ شدن

مقالات مدیریّتی

12_ در نظر داشتن ظرفیِت متفاوت افراد در تمجید و توبیخ شدن

 

 

روانشناسی مدیریتی


ظرفیت روحی و روانی افراد، در شنیدن معایب و محاسن، متفاوت است. قبل از اینکه بخواهید حسن و عیب کسی را به او در جمع یا تنهایی بگوئید باید ظرفیت او را هم بسنجید. چه بسا بیان حسن و تعریف از کسی او را خراب کند و یا بالعکس.

 

مدیر و فرمانده از جنبه‌های روان‌شناسانه موضوع نیز نباید غافل باشد هر چند ممکن است چنین افرادی معدود باشند.


اگر ظرفیت همکاران خود را در زمینه شنیدن محاسن یا معایب کشف نکنید در به کارگیری خوب آن‌ها شکست می خورید.

شبکه های اجتماعی