این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

 این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

این 3 احساس را با عشق اشتباه نگیرید

عشق حسی بسیار زیرک است. خیلی چیزها هست که دقیقا حسی شبیه به عشق دارد اما خیلی از آن دور است.

عشق واقعی به زمان نیاز دارد و یک شبه اتفاق نمی افتد. در زیر به سه چیزی اشاره می کنیم که اکثر افراد آنها را با عشق اشتباه می گیرند.

شهوت: