10 توصیه مهم برای بهبود روابط اجتماعی

 10 توصیه مهم برای بهبود روابط اجتماعی

بهبود کیفیت زندگی از مهم ترین دغدغه های کنونی دولت ها در راستای ایجاد رفاه برای مردم است. بی شک یکی از اصلی ترین عواملی که به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند، ارتقای روابط اجتماعی است.در جامعه ای که بیشتر روابط افراد خصوصا جوانان با تلفن های همراه یا اینترنت صورت می گیرد، لزوم بازنگری در شیوه آغاز این روابط و ادامه آن بسیار مهم است. برای غلبه بر مشکلات پیش رو در این مسیر، توصیه هایی را با هم می خوانیم.