چگونه سختی را به آسانی تبدیل کنیم؟

مذهبی

 چگونه سختی را به آسانی تبدیل کنیم؟

بررسی اهمیت، جایگاه و نقش انفاق در آسان شدن زندگی

چگونه سختی را به آسانی تبدیل کنیم؟

‌مرتضی صالحیان

انسان در طول زندگی با مشکلات و سختی‌‌های بسیاری مواجه می‌شود. عبور از آنها چالشی بس بزرگ در پیش روی بشر است. بسیاری از مردم در برابر آن وا می‌دهند و گرفتار نومیدی و افسردگی می‌شوند؛ در حالی که عبور از آنها چنان آسان است که گاه خنده‌دار می‌شود. نویسنده در این مطلب یکی از راه‌‌های برون‌رفت از مشکلات، مصیبت‌ها، رنج‌ها، دردها و سختی‌‌ها را بیان کرده است.