003_ ذکر خدا در هر حال

شخصیّت‌ها موضوعات اخلاقی مباحث توحیدی

003_ ذکر خدا در هر حال

ذکر خدا در هر حال

حقیقت ذکر، عبارت است از:

توجه قلبی، برآمده از معرفت حقیقی و همراه با مسئولیت‌شناسی.

نکته قابل توجه این است که ذکر و یاد خدا به این معنا، بسیار دشوار است. تنها این نیست که انسان تسبیح دست بگیرد و یک لفظی را تکرار کند. بلکه ذکر حقیقی یعنی توجهی که ناشی از معرفت و همراه با مسئولیت است.

شبکه های اجتماعی