دوستی به رسم آب خوردن اشتران

دوستی به رسم آب خوردن اشتران

دوستی به رسم آب خوردن اشتران

در اغلب موارد، اگر بتوانیم روابطمان را مدیریت کرده و خود را در دسترس دائم قرار ندهیم آن وقت است که جای خالی نبودن‌های گاه به گاه، ارزش بودن‌هایمان را پر رنگ‌تر و ملموس‌تر خواهد کرد.

شبکه های اجتماعی