دلم گرفته‌تر شد!!

صندوقچه خاطرات

دلم گرفته‌تر شد!!

دلم گرفته‌تر شد!!

چند روز پيش يادش به خير ۱۰خرداد ۸۹ بود دوست خوبم علي اكبر رحيمي كه چند وقت بود ازش بي خبر بودم اومد به من سر زد و پا رو تخم چشم من گذاشت مي گفت:

دلم گرفته اومدم تا دلم باز بشه..
ولي .....

بیشتر ار قبل گرفت..!!