کتاب قوای نامرئی (2)

کتاب قوای نامرئی (2)

ماهیــــّت انسان

ای نسخه اسرار الهی که تویی وی آینه جمال شاهی که تویی
بیرون تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی[1]

در میان موجودات جهان تنها اننسان است که به واسطه دارا بودن قوه عاقله اشرف موجودات به حساب آمده و می‌تواند امور کلی را ادراک نموده و درباره مسایل طبیعی و حقیقت جهان و همچنین وجود خویش تفکر نماید. لکن به مصداق کلام نغز «من عرف نفسه فقد عرف ربه» تعمق در آفرینش و قوای نامرئی جهان متضمن این است که ابتدای خود را بشناسیم و به وجود و ماهیت، احساسات و قوای ظاهری و باطنی خود، عالم باشیم آنگاه به تفکر در حقیقت جهان و صانع بی‌مثال آن بپردازیم و الا کسی که از شناسایی خویش عاجز باشد چگونه می‌تواند در اسرار آفرینش تفکر کند و گمراه نگردد سقراط فیلسوف بزرگ یونان می‌گوید:

"هیچ چیز در جهان تازگی ندارد و تو برو خود را بشناس"

شبکه های اجتماعی