درمان بیماریهای نوزادان و کودکان _ حسن ضیائی

پزشکی و سلامت خانه و خانواده

درمان بیماریهای نوزادان و کودکان _ حسن ضیائی

درمان بیماریهای نوزادان و کودکان در نظریات
استاد آیه الله سیدحسن ضیائی (زید عزه)

بیان نظریه استاد آیت الله علامه سید حسن ضیائی در درمان تعدادی از بیماری‌های نوزادان و کودکان:

مقدمّه: فرزند پروری دو نوع کلّی دارد:

الف. غلط: رفتار‌های منفی است (یعنی سبک‌های فرزند پروری غلط)، که سه گونه است:

۱. سبک فرزند پروری دیکتاتور مآبانه والدین که ارادۀ صحیح را از فرزندان می‌گیرد و فرزندان احساس می‌کنند پاسخ همه چیز، نَه است.