دانلود کتاب مستطرفات السرائر

دانلود کتاب

دانلود کتاب مستطرفات السرائر

بررسی کتاب مستطرفات السرائر

نوشته ابوجعفر، محمد بن ادريس حلى متوفى 598 هجرى.

موضوع:

احاديث متفرقه در موضوعات گوناگون كه به عنوان تتمه‌اى بر كتاب سرائر آمده‌اند.

اعتبار:

كتاب سرائر كه مستطرفات السرائر به عنوان جزئى از آن است و در پايان جلد سوم آن چاپ شده، يكى از معتبرترين كتب فقهى است و اثر عالمى گرانقدر چون ابن ادريس حلى مى‌باشد.

شبکه های اجتماعی