دانلود كتاب: جامعه‌شناسی خودمانی

دانلود کتاب

دانلود كتاب: جامعه‌شناسی خودمانی

دانلود كتاب "جامعه‌شناسی خودمانی" اثر"حسن نراقی"

این کتاب همچنانکه از عنوانش هم بر می‌آید حکایت‌گر دردهای خودمان با خودمان است ...

ما ایرانیان را ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی و اجتماعی خاصی است که پیش از آنکه در مسیر تعالی و پیشرفت دستگیرمان باشد بیشتر دست و پا گیرمان بوده است...

نتیجه آنکه تا می‌توانستیم خواسته و ناخواسته همدیگر را آزرده‌ایم و تا آنجایی هم که می‌شد از قافله بشریت عقب مانده‌ایم.