تلخ و شیرین

تلخ و شیرین

تلخ و شیرین زندگی در خانه‌های مجردی

تصور کن یک خانه مجردی داشته باشی، آن وقت اختیارت دست خودت است، اینکه کجا بروی، با چه کسی نشست و برخاست کنی، کی بخوابی و کی بیدار شوی.