اثرات مفید خاطره‌نویسی از نظر علمی اثبات شد

صندوقچه خاطرات

 اثرات مفید خاطره‌نویسی از نظر علمی اثبات شد

خیلی‌ها نوشتن خاطره را کاری عبث و بیهوده می‌دانند،‌‌ همان طور که خیلی‌ها برای وبلاگ‌نویسی هم ارزشی قائل نیستند.

امّا تحقیق جدیدی که انجام شده است نشان می‌دهد که اگر اقدامی برای ثبت خاطرات، ایده‌ها و اندیشه‌های خود نکنید این فشار فکری و انبار کردن اسرار یا اطلاعات، با ایجاد جدالی درونی در دو ناحیه مغز، باعث کاهش عملکرد‌ شناختی شما می‌شوند.

شبکه های اجتماعی