آیا محمّد بن الحسن الصفّار، از غلاة و مُفوّضه بود؟

آیا محمّد بن الحسن الصفّار، از غلاة و مُفوّضه بود؟

آیا محمّد بن الحسن الصفّار، از غلاة و مُفوّضه بود؟

پاسخ اجمالی:

در مورد نادرست بودن اتهام غلو و تفویض به محمدبن حسن صفار به چند دلیل و قرینه می‌توان تمسک جست:

1. نظر علماء رجال درباره او: عالمان بزرگ رجالی شیعه، همگی از او به بزرگی یاد کرده‌اند و بعضی دیگر کتاب «بصائر الدرجات» وی را ستوده‌اند.

2. مرحوم محمد بن حسن صفار خود کتابی در رد بر غلاة دارد.

3. وی از اصحاب قمی است، و قمیان در زمان وی مشهور به طرد راویان و روایاتی هستند که کوچک‌ترین توهم غلو و تفویض در آن است. پس چنین اتهامی با توجه به محل زندگی و نوع تفکر غالب آن زمان از او دور است؛ چون کتب وی در معرض دید همشهری‌های سخت گیر وی بوده است، به طوری که قمیان جماعتی را به صرف این اتهام از قم خارج کردند ولی هرگز چنین برداشتی ازکتاب‌های وی نداشتند.

4. در کتاب وی، (بصائر الدرجات) روایاتی در نفی و انکار غلو و علم غیب از ائمه علیهم‌السلام آمده است.

شبکه های اجتماعی