خدمت به خلق خدا، عاملی برای جذب توفیق الهی

خدمت به خلق خدا، عاملی برای جذب توفیق الهی

يکي از شاگردان مرحوم آخوند همداني به نام آية الله سيد محمد سعيد حبوبی چنين نقل مي‌کند که مرحوم آخوند همداني به زيارت امام حسين عليه السلام مشرّف شده بودند و من هم قصد داشتم به شوق زيارت امام حسين عليه السلام به کربلا مشرّف شوم، تا بالأخره توفيق نصيب شد و توانستم به وسيله يک قايق از کوفه، راهي کربلا شوم.

در بين راه، گروهي از اعراب شيعه که زوّار حضرت ابي عبد الله الحسين عليه السلام بودند، در قايق به ما ملحق شدند و مجبور شديم خيلي نزديک به هم بنشينيم.

در نزديکي من، يک عرب تنومند که لباس و بدني کثيف داشت، نشست. در بين راه به خواب فرو رفت و سنگيني بدن او روي من افتاد و مجبور شدم او و کثيفي بدن او را تحمّل کنم. او خرخر مي‌کرد و آب دهانش به روي من مي‌ريخت، چند مرتبه مي‌خواستم او را بيدار کنم ولي با خود گفتم زائر امام حسين عليه السلام است، نبايد ناراحت شود.