(تصاویر) حکایت مادری

اجتماعی

(تصاویر) حکایت مادری

مهر مادری

این خانواده دارای پنج فرزند می‌باشند که سه تن از آن‌ها معلول جسمی و ذهنی هستند. با اینکه شرایط مالی خانواده برای نگهداری، خیلی مناسب نیست اما مادر خانواده به انتقال این کودکان به بهزیستی رضایت نداده و وظیفه نگهداری از آن‌ها را خود بر دوش می‌کشد.

این تصاویر فقط متعلّق به مهر مادری می‌باشد و هیچ موجودی قابلیت درک این محبت را ندارد.

منبع با اندکی ویرایش: سایت خبری صالحین چناران