بررسی چند حدیث مجعول (1)

مذهبی

بررسی چند حدیث مجعول (1)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در اصطلاح حدیث شناسان، خبر یا حدیثی که راویان زیادی آن رانقل کرده باشند حدیث مشهور نامیده می شود[1] امّا گاهی برخی تعابیر، بدون هیچ سندی که اثبات کند از ناحیه معصومی (علیهم السلام) صادر شده است به عنوان حدیث، نزد توده مردم، شهرت پیدا می کند.