راه حل نجات از افکار مزاحم

مشاوره‌ _ روانشناسی

راه حل نجات از افکار مزاحم

راهکارهایی برای جلوگیری از نشخوار فکری

یک _ قطع مکالمه

موقعی که افکار مزاحم به شما حمله می‌کند تصور کنید آدم بد طینتی با شما تماس گرفته و برای شما ایجاد مزاحمت می‌کند قطعاً در چنین شرایطی شما تلفن را قطع می‌کنید سعی کنید با تمرین بر روی کنترل افکارتان، همین کار را موقعی که افکار شوم به ذهنتان حمله‌ور می‌شود انجام دهید و مکالمه با خود را قطع کنید و مشغول کار دیگری شوید. اجازه ندهید گلوله برف در ذهنتان تبدیل به یک بهمن مخرب گردد.