دختر یا پسر؟

دختر یا پسر؟

امکان تعیین جنسیت جنین در هفته نهم بارداری

 رئیس پژوهشکده فناوری جنین دانشگاه شهرکرد گفت:

در این تکنیک با استفاده از روش‌های پیشرفته مولکولی، DNA جنینی که به مقادیر بسیار ناچیز در خون مادر وجود دارد جداسازی و پس از شناسایی توالی‌های اختصاصی مربوط به جنسیت با استفاده از روش Real Time PCR، جنسیت جنین مشخص می‌شود.