همه تفاوت‌های تفاهم هسته‌ای فارسی و انگلیسی!

سیاسی

همه تفاوت‌های تفاهم هسته‌ای فارسی و انگلیسی!

قرائت بیانیه هسته ای و انتشار متن های جداگانه از سوی وزارت خارجه ایران و کاخ سفید در بیان تفسیر آن ؛ به تفکیک تفاوت های متن فارسی و انگلیسی پرداخته است. وی در یادداشت خود آورده است:

طول مدت توافق :
متن فارسی : بر اساس راه حل به دست آمده ، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران ۱۰ ساله خواهد بود.
متن انگلیسی :بر اساس راه حل به دست آمده ، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران ۱۰تا ۱۵ ساله خواهد بود. برخی بخش ها ۲۰ تا ۲۵ ساله خواهد بود.