09_ تقسیم شادی‌ها و غم‌ها با زیردستان

مقالات مدیریّتی

09_ تقسیم شادی‌ها و غم‌ها با زیردستان

 

تقسیم شادی‌ها و غم‌ها با زیردستان


بیان شادی‌ها، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های سازمانی برای زیرمجموعه، (البتّهبه اندازه کافی و در حد ضرورت) در واقع تزریق روحیه تلاش و کار بیشتر به آن‌هاست.

 

آن‌ها چون همکار سازمانی شما هستند بخشی از این موفقیت‌ها را مرهون تلاش خود می‌داننند. اصولاً بیان شادی، امید و تلاش‌آفرین است و غم، مولد یأس و ناامیدی. لذا باید زیردستان خود را هم در شادی‌ها و هم در غم‌های سازمانی خود شریک نماییم.

 

همچنین باید مواظب باشیم در این مورد افراط نشود بلکه با در نظر گرفتن ظرفیّت افراد، و اثری که بر روی آنان به جا می‌گذارد اندازه این امر، صورت گیرد.

شبکه های اجتماعی