محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی

مباحث تاریخی

محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی

خلاصه کلام در تفسیر عیّاشی (320 ق.):

محمد بن مسعود عیّاشی سمرقندی، عالمی جامع، دانشمندی وارسته‌ بود امّا با عنایت به اینکه وی، ابتداء سنّی بوده همچنین از آنجایی که از روات ضعیف نیز، روایت نقل می‌کرده با توجه به اینکه اسناد احادیث در کتب عیّاشی به جهت تلخیص حذف شده نمی‌توان به این کتاب، بسان کتب قدمائی چون شیخ صدوق و کلینی و طوسی و مفید اعتماد کلی داشت.

مسعود رضانژاد فهادان/ برداشتی از درس استاد سجادی

شبکه های اجتماعی