مذهب شیعه (تشیّع) از چه زمانی شکل گرفت؟

مذهبی تألیفات من

مذهب شیعه (تشیّع) از چه زمانی شکل گرفت؟

مذهب شیعه (تشیّع) از چه زمانی شکل گرفت؟


√ آیا شیعه ساخته و پرداخته یهودیان است؟


آیا عبدالله بن سبای یهودی این مذهب را درست کرده است؟


اهل سنّت در این باره معتقدند:

"عبدالله ابن سبا" مردی یهودی از اهل صنعای یمن در زمان عثمان خلیفه سوم به صورت ظاهری اسلام آورد ولی در پنهانی مکر و حیله میان مسلمانان به کار می برد و در شهرهای بزرگ اسلامی مانند شام، کوفه و بصره و مصر گردش کرده و در مجامع مسلمین منافقانه حاضر می شد و مردم را تبلیغ می نمود بر آنکه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله را نیز مانند عیسی بن مریم علیهما السلام رجعتی است...

شبکه های اجتماعی