تست کامل و بسیار جالب شخصیّت (+متن +صوتی)

مشاوره‌ _ روانشناسی

تست کامل و بسیار جالب شخصیّت (+متن +صوتی)

خود را در یک جنگل مجسم کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

آیا جنگلی که در آن هستید تاریک است یا روشن؟

الف) من خود را در جنگلی در روشنایی روز می‌بینم.

ب) من خود را در جنگلی در شب می‌بینم.

پ) هنگام غروب، یا طلوع خورشید؛ نه کاملاً تاریک و نه کاملاً روشن.