02_ بهره‌برداری به جا از همه اجزاء سازمان

02_ بهره‌برداری به جا از همه اجزاء سازمان

 

بهره‌برداری به جا از همه اجزاء سازمان


تشکیلات مانند یک ماشین است و راننده باید به موقع از هر کدام از اجزاء برای راندن آن استفاده کند. هر بخشی در زمان و مکان خود، کاربرد ویژه خود را خواهد داشت و اهمیت هر کدام محفوظ است.

 

هر مسئول، باید بداند او مجموعه‌ای را مدیریّت می‌کند که کار هر یک از اعضاء در بقاء و موفقیت سازمان، کارساز است.

پس :

       _ هیچ عضوی از ستاد خود را کم اهمیّت نبینید.

       _ همه یکسانند.

     _ آن چیزی که وجه ممیّزه آن‌هاست زمان و چگونگی کاربرد یک عنصر در راستای ماموریت شماست.

شبکه های اجتماعی