بررسی وثاقت معلی بن خنیس

مباحث تاریخی دروس حوزه

بررسی وثاقت معلی بن خنیس

بررسی وثاقت معلی بن خنیس توسّط استاد سیّد مجتبی نور مفیدی

تهیه شده توسّط: پورتال مسعود رضانژاد فهادان

روایاتی که در کتب اربعه از معلی بن خنیس نقل شده به اندازه روایات افرادی که در گذشته مورد بررسی قرار گرفتند نیست، اما بنا بر آنچه مرحوم علامه در رجال فرموده در کتب اربعه حدود 80 روایت از معلی بن خنیس نقل شده[1]، البته بعضی از روایات هم صرفاً با نام معلی در کتب اربعه ذکر شده است.

شبکه های اجتماعی