«باران خون» در روز عاشورا به شهادت اسناد معتبر اروپایی

تألیفات مدیر مذهبی شخصیّت‌ها موضوعات دینی

«باران خون» در روز عاشورا به شهادت اسناد معتبر اروپایی

«باران خون» در روز عاشورا به اسناد معتبر

در کتاب تاریخ آنگلوساکسون که کتاب تاریخ اجداد انگلیسی‌هاست در ذیل حوادث مهم سال 685 میلادی چنین آمده است: (کلیک)

  • there was in Britain a bloody rain, and milk and butter were turned to blood.
  • "در این سال در بریتانیا، باران خون بارید و شیر و لبنیّات به خون تبدیل شد."