نشان دادن آلت تناسلی

نشان دادن آلت تناسلی

آشنایی با اختلالات جنسی خویشتن‌نمایی Exhibitionism (اکسی هیبی‌‎ تیونیسم)

در این نوع از انحراف پارافیلیا، شخص بیمار، اقدام به نشان دادن آلت تناسلی خود به جنس مخالف بطور ناگهانی می‌کند با این قید که کوششی برای ایجاد تماس بدنی به عمل نمی‌آورد بلکه هدف این است که با نشان دادن آلت تناسلی در طرف مقابل، ایجاد شرمندگی و سراسیمگی کند.

شبکه های اجتماعی