معمولاً چند سالگی، بهترین سال زندگیست؟

پزشکی و سلامت سرگرمی

معمولاً چند سالگی، بهترین سال زندگیست؟

 

در فرهنگ عامّه، اغلب، دهۀ چهارم زندگی (از سی تا چهل سالگی) را بهترین سال‌های زندگی می دانند.

جدا از دغدغه های مالی و شخصیِ دهۀ سوم زندگی و در حالیکه هنوز از چالش‌های مربوط به دهه‌های پنجم و ششم زندگی خبری نیست، دهۀ چهارم را بهترین سن از لحاظ آزادی و مسئولیت می دانند.

امّا نظر علم راجع به سی و چند سالگی چیست؟

شبکه های اجتماعی