3_ رفتار مدیر، مؤثّرترین مدل رفتاری برای زیرمجموعه

مقالات مدیریّتی

3_ رفتار مدیر، مؤثّرترین مدل رفتاری برای زیرمجموعه

 

الگوی‌سازی با رفتار، بزرگ‌ترین خط مشی در مدیریّت

 

رهبران و مسئولین هر مجموعه، خواسته یا ناخواسته، الگوی رفتاری آحاد پرسنل در مجموعه قرار گرفته به گونه‌ای که گفتار و رفتار آن‌ها مورد توجه و تقلید قرار می‌گیرد.

 

امّا آن چیزی که تأثیرش بر مردم، خیلی زیاد است عمل مسئولان است، نه گفته آنان. لذا اگر یک مدیر بخواهد سازمان خود را خوب، اداره کند باید خود، همان طوری باشد که انتظار دارد دیگران آن طور باشند.

 

در واقع، زیردستان، شما را به آن صفات و خصائصی می‌شناسند که عمل می‌کنید نه آنچه که می‌گوئید...

بزرگترین صبغه فرماندهی شما آن چیزی است که عمل می‌کنید نه آن چیزی که می‌گوئید.

شبکه های اجتماعی