فکرخوانی از طریق حالات پا (دانلود)

مشاوره‌ _ روانشناسی

فکرخوانی از طریق حالات پا (دانلود)

 

فصــل هفتــــــم «موانـــــع پــــا»

روی هم انداختن پا‌ها

همانند انواع «موانع دست» گذاشتن پا‌ها روى هم، نشانه احتمال وجود یک رفتار دفاعى یا منفى است. هدف اولیه دست به سینه شدن حمایت از ناحیه فوقانى بدن و قلب، و هدف از انداختن پا‌ها بر روى هم، حمایت از اعضاى تناسلى بوده است. همچنین حالت دست به سینه، یک رفتار منفى‌تر را نسبت به پاهاى روى هم نشان مى‌دهد، ضمن اینکه حالت دست به سینه، واضح‌تر است.