افشاگری رهبری از تاراج هسته‌ای (حتماً بخوانید)

سیاسی

افشاگری رهبری از تاراج هسته‌ای (حتماً بخوانید)

دولت جدید بیش از یک سال و نیم است آغاز به کار کرده است. یکی از موضوعات مهمی که از‌‌ همان ابتدا ذهن‌ها را به طرف خود متوجه کرده بود نوع شعار‌ها و اقداماتی بود که دولت جدید سر داده و در صدد اجرای آن‌ها بود. شعارهایی که از‌‌ همان ابتدا انتقادات فراوانی را در پی داشت. یکی از برنامه‌های دولت فعلی توافق با غرب در مسئله هسته‌ای و کم کردن فشارهای اقتصادی بر مردم در داخل کشور بود.