از ماست که بر ماست !

داستان و حکایت

از ماست که بر ماست !

کباب غاز

کباب غاز از مجموعه داستان یکی بود یکی نبود انتخاب شده که از جمله کتاب‌های فراموش نشدنی در تاریخ ادبیات داستانی این دیار است و در هنگام انتشار سر و صداهای زیادی به پا کرد و سبک کار نویسنده که تازگی داشت واکنش‎هایی متفاوت را برانگیخت.

شبکه های اجتماعی