انواع باجگیران و باج‌دهندگان عاطفی

مشاوره‌ _ روانشناسی

انواع باجگیران و باج‌دهندگان عاطفی

 

انواع باجگیران و باج‌دهندگان عاطفی

امروزه بیشتر مشکلات ما در روابط بین فردی‌مان به خاطر نوع ارتباطی است که با دیگران داریم؛ چرا که اغلب در ارتباطات شخصی و اجتماعی‌مان به دلیل نداشتن ارتباط کارآمد، درست و سنجیده دچار احساساتی مانند ترس، خشم، غم، تنفر، تهدید و ناکامی می‌شویم.

یکی از سبک‌های ارتباطی که معمولا هم با هیجانات و احساسات ناخوشایند ارتباط تنگاتنگی دارد، باجگیری و سلطه‌گری در روابط بین فردی است. گاه فردی سعی در استثمار دیگران دارد و با نیرنگ و مهارت‌های سلطه‌جویی از دیگران برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند.

10 توصیه مهم برای بهبود روابط اجتماعی

 10 توصیه مهم برای بهبود روابط اجتماعی

بهبود کیفیت زندگی از مهم ترین دغدغه های کنونی دولت ها در راستای ایجاد رفاه برای مردم است. بی شک یکی از اصلی ترین عواملی که به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند، ارتقای روابط اجتماعی است.در جامعه ای که بیشتر روابط افراد خصوصا جوانان با تلفن های همراه یا اینترنت صورت می گیرد، لزوم بازنگری در شیوه آغاز این روابط و ادامه آن بسیار مهم است. برای غلبه بر مشکلات پیش رو در این مسیر، توصیه هایی را با هم می خوانیم.