کوچک‌های بزرگ (3) _ احترام

مشاوره‌ _ روانشناسی

کوچک‌های بزرگ (3) _ احترام

مسئولین یکی از کارخانه‌های بزرگ، متوجه می‌شوند علیرغم اینکه هیچ مشکلی در چرخهٔ تولید نیست و به ظاهر، همه چیز درست و سرجایش است اما شرکت، هر ماه ضرر می‌دهد.

آن‌ها تیمی را موظف می‌کنند تا مشکل را پیدا کنند. پس از بررسی‌های فراوان، متوجه می‌شوند که عمدهٔ ضررها، ناشی از بی‌دقتی کارگران کارخانه است که در انجام وظایفشان، درست و دقیق، عمل نمی‌کنند و همین بی‌دقتی‌های ظاهراً کوچک! در مجموع سبب زیان‌های فراوانی می‌شود که عملاً سود کارخانه را از بین می‌برد.

آن‌ها طرح‌های متعددی ارائه دادند که به واسطهٔ آن، انگیزهٔ کاری کارگران بیشتر شود تا کارشان را با دقت بیشتری انجام دهند. از جمله این طرح‌ها این بود که...

شبکه های اجتماعی