بایدهای قراردادی تو خالی..؟!

تألیفات مدیر مشاوره‌ _ روانشناسی

بایدهای قراردادی تو خالی..؟!

بایدهای قراردادی شخصی..؟!

به اموری که فقط ساخته و پرداخته ذهن فرد وسواسی می باشد و پشتوانه منطقی ندارند "بایدهای قراردادی توخالی" می گویند.

به نام خدا _ به ازاءِ هر باید قراردادی، یک اجبار ذهنی وجود دارد که آرامشِ شخص مبتلاء به بیماری وسواس را به مُخاطره انداخته و اضطرابی را در درونش ایجاد می کند که فقط در سایه امتثال (عمل کردن) به آن بایدِ قراردادی، آرامش می یابد.

شبکه های اجتماعی