اثرات شوم دیدن عکس و فیلم مستهجن؟!

اثرات شوم دیدن عکس و فیلم مستهجن؟!

اثرات شوم دیدن عکس و فیلم مستهجن

یکی از قدرتمندترین نیازها و غرایزی که در انسان وجود دارد غریزه جنسی است. نیاز جنسی مانند نیاز به آب و غذا از نیازهایی است که بایستی از روش صحیح ارضاء گردد.

فحشا

از نظر علم و تجربه ثابت شده است که یکی از عوامل اصلی و ناخودآگاه تحریک و ترشح غدد و هورمون‌های جنسی، نگاه است. نگاه به نامحرم هر چند اگر بدون قصد تلذّذ باشد عمل طبیعی و غریزی خود را انجام می‌دهد و زمینه تحریک شهوت انسان را در زمان نگاه یا بعد از آن ایجاد می‌کند.
تحریک غریزه جنسی به گونه نامشروع نیز آثار شوم و نکبت‌بار فراوانی بر ابعاد مختلف انسان و جامعه بشری ایجاد می‌نماید.

  • اسراف، انحراف و هدر رفتن نیروی فکری، اجتماعی و معنوی انسان
  • سردی روابط خانوادگی
  • ایجاد حالت حسرت و ناکامی
  • از دست دادن آرامش روانی
  • میل به گناه (لواط، زنا، استمناء و….)

شبکه های اجتماعی